VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva Nadačního fondu Gymnázia Trutnov za rok 2009

Hlavní oporou na straně příjmů nadačního fondu jsou pravidelné dary od fyzických osob – studentů Gymnázia Trutnov, resp. jejich rodičů, případně od absolventů naší školy. Město Trutnov přispělo v roce 2009 nadačnímu fondu částkou 35 000,- Kč účelově vázanou na Galerii Dračí ulička a dále částkou 25 000,- Kč na projektovou dokumentaci chystané stavby ČOV na Děvíně. Na tutéž akci jsme získali i příspěvek 10 000,- Kč od Královéhradeckého kraje. Dalším dárcem je PhDr. Luděk Hašek, jehož jménem byl zaštítěn příspěvek divadelního spolku Gymnázia Trutnov ve výši 19 015,- Kč.

Dalším příjmem nadačního fondu byl výtěžek z pořádání maturitních plesů, které probíhá v režii vedení gymnázia. Po tristním finančním výsledku plesů v roce 2008, kdy proběhly na samé hranici rentability, se v roce 2009 podařilo vrátit bilanci příjmů a výdajů do příznivého poměru. Nemalým zdrojem příjmů jsou také platby za ubytování na chatě Děvín. V dlouhodobém pohledu a v rámci střídavě vyšších a nižších nákladů v jednotlivých letech je tak Děvín finančně „soběstačný“ a nemusí být dotován z ostatních zdrojů fondu.

V roce 2009 byla podle dlouhodobé koncepce opět po roční pauze věnována zvýšená pozornost školní chatě Děvín v Modrém dole v Krkonoších. Náklady na provoz a údržbu v sobě zahrnují rekonstrukci vnitřního schodiště, výměnu vchodových dveří a další převážně odborné truhlářské práce v interiéru a také natěračské práce uvnitř i vně chalupy. Nákup dřeva na otop a jeho zpracování v rámci studentských brigád jsou pak už stálými akcemi, které jsou nejen nutné pro provoz chalupy, ale i prospěšné pro třídní kolektivy i jednotlivé studenty. Díky těmto pracem a investicím se daří na Děvíně nejen realizovat školní exkurze a výlety, ale po mnoha letech i desetiletích se na chatu vracejí absolventi trutnovského gymnázia, kteří mají s tímto místem často spojeny nejlepší vzpomínky na školní léta. V roce 2009 také začaly přípravné práce na projektu čističky odpadních vod, jejíž stavba nás čeká pravděpodobně v roce 2011.

Tradičně velkou položkou na straně výdajů jsou odměny studentům za vynikající studijní výsledky a reprezentaci Gymnázia Trutnov, loni neplánovaně navýšené příspěvkem na úspěšnou účast basketbalistek na mezinárodní soutěži středoškolských družstev v Turecku. Dále fond pravidelně podporuje předplatné studentů do Klicperova divadla v Hradci Králové, školní sportovní reprezentace, resp. školní sportovní klub, a také tradiční výměny studentských skupin s partnerskými školami v Německu a Velké Británii.

Jsme velmi potěšeni, že se ustálilo poměrně vysoké zapojení studentů a učitelů do projektů v nejrůznějších oborech. Namátkou je to např. účast na celoevropském setkání mladých výtvarníků 4-Europe, na modelu OSN Pražského studentského summitu nebo účasti na matematicko – fyzikálních soutěžích a soustředěních.

Důležitou součástí práce Nadačního fondu Gymnázia Trutnov je už dlouhodobě správa Galerie Dračí ulička, která pořádá výstavy renomovaných autorů i studentských prací a která si získala prestižní postavení i mezi trutnovskou veřejností. Dílčí investice se většinou týkají výstavních panelů, v minulých letech to byly i investice do osvětlení. Pro účely vernisáží a pro činnost školních hudebních skupin a divadelního spolku je také postupně zakupována ozvučovací technika.

Prostředky fondu se rovněž využívají na organizační zajištění maturitních zkoušek, na pomoc sociálně hendikepovaným studentům a na režii fondu.

Děkujeme všem dárcům, díky kterým se daří uskutečňovat plánovanou činnost nadačního fondu, a kolegům, kteří svojí aktivitou přispívají k činnosti fondu. Zvláště děkujeme panu Mgr. Jaroslavu Dvorskému za práci pro Galerii Dračí ulička a projekt 4-Europe, panu PhDr. Luďku Haškovi za vedení divadelního spolku a projektu 4-Europe a panu Ing. Ondřeji Lvovi, Ph. D. za angažování studentů do projektů v matematice a fyzice. Dále velice děkujeme všem studentům a učitelům, kteří se účastní brigád na Děvíně, a vedení školy, které tyto brigády podporuje. Jak bylo zmíněno výše, Děvín je vpodstatě soběstačný finančně, bez zapálených dobrovolníků se však neobejde.

Závěrem také děkujeme paní Ing. Bohumile Jiroušové, která v první polovině roku 2010 ukončila činnost revizorky nadačního fondu. Podnětné a důležité byly zejména její připomínky k „rozpočtové kázni“, tedy hlídání plánovaných a skutečných výdajů. Novou revizorkou se stala paní Ing. Veronika Svobodová, která je zaměstnankyní MÚ Trutnov a také matkou studenta trutnovského gymnázia. Od jejího působení si slibujeme nové podněty a inspirativní pohled zvenčí.

Přesné vyúčtování pro tuto výroční zprávu vychází ze skutečných příjmů a výdajů realizovaných hotově pokladnou či bezhotovostně bankovním převodem v roce 2009. Nepatrně se tak liší od údajů z daňového přiznání vypracovaného firmou InVV Účto. Je to způsobeno odlišným započtením některých výdajů na přelomu roku a také nutným zaúčtováním odpisů movitého majetku, které však v reálném toku peněz daného kalendářního roku nemůžeme postihnout.

Problémem ve vykazování hospodaření NFGTU jsou také různá období pro účetní uzávěrku a reálný tok příjmů a výdajů. Největší část příjmů fondu, dary od studentů, jsou připisovány na konci kalendářního roku. Největší výdaje pak přicházejí ve druhé polovině školního roku. Z této nerovnováhy vyplývá zdánlivě vysoký přebytek v účetní uzávěrce kalendářního roku. Pro zajímavost, v období školních prázdnin se finanční prostředky fondu pohybují v hodnotách maximálně desítek tisíc korun.

V Trutnově 20. 4. 2009
Pavel Káňa, Štěpánka Ortová, Zdeněk Tlučhoř

AKTUALITY

Convid 19

v současné době je až do odvolání Děvín uzavřen

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality