VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva Nadačního fondu Gymnázia Trutnov za rok 2008

S koncem kalendářního roku 2008 ukončila činnost ve správní radě fondu Mgr. Blanka Neubergová. Svojí aktivitou zejména při podpoře studentských projektů a správě školní chaty Děvín výrazně přispěla k naplňování účelu nadačního fondu.

V roce 2008 byly sníženy náklady na provoz a údržbu chaty Děvín. Výraznější investice byly učiněny v roce minulém a jsou plánovány opět na roky 2009 a 2010. Potěšující zprávou o chatě Děvín je také to, že se i nadále daří zvyšovat využívání chaty studenty při školních exkurzích a výletech.

Největší položkou na straně výdajů jsou odměny studentům za vynikající studijní výsledky a reprezentaci Gymnázia Trutnov. Dále fond podporuje předplatné studentů do Klicperova divadla v Hradci Králové, školní sportovní reprezentace, resp. školní sportovní klub, a také tradiční výměny studentských skupin s partnerskými školami v zahraničí.

Výrazný nárůst byl zaznamenán v zapojení studentů a učitelů do nových projektů, např. účast na celoevropském setkání mladých výtvarníků, na modelu OSN na Pražském studentském summitu nebo účasti na matematicko – fyzikálních soustředěních.

Důležitou součástí práce Nadačního fondu Gymnázia Trutnov je už dlouhodobě správa Galerie Dračí ulička, která pořádá výstavy renomovaných autorů i studentských prací a která si získala prestižní postavení i mezi trutnovskou veřejností.

Prostředky fondu se rovněž využívají na organizační zajištění maturitních zkoušek, na pomoc sociálně hendikepovaným studentům a na režii fondu.

Hlavní oporou na straně příjmů jsou pravidelné dary od fyzických osob – studentů Gymnázia Trutnov, resp. jejich rodičů, případně od absolventů naší školy. Město Trutnov přispělo nadačnímu fondu částkou 25 000,- Kč účelově vázanou na Galerii Dračí ulička. Dalším dárcem, jehož dar překročil zákonnou hranici 10 000,- Kč a musí být zveřejněn, je PhDr. Luděk Hašek. Jeho jménem byl zaštítěn příspěvek divadelního spolku Gymnázia Trutnov. Oproti předpokladům byl zaznamenán propad v příjmu z pořádání maturitních plesů, na kterém nadační fond spolupracuje s vedením gymnázia. Tyto plesy proběhly na samé hranici rentability.

Problémem v hospodaření NFGTU jsou různá období pro účetní uzávěrku a reálný tok příjmů a výdajů. Největší část příjmů fondu, dary od studentů, jsou připisovány na konci kalendářního roku. Největší výdaje pak přicházejí ve druhé polovině školního roku. Z této nerovnováhy vyplývá zdánlivě vysoký přebytek v účetní uzávěrce kalendářního roku. V porovnání s tím se v období hlavních školních prázdnin finanční prostředky fondu pohybují v hodnotách maximálně desítek tisíc korun.

Děkujeme všem dárcům, díky kterým se daří uskutečňovat plánovanou činnost nadačního fondu, a kolegům, kteří svou aktivitou přispívají k činnosti fondu. Zvláště děkujeme panu Jaroslavu Dvorskému za práci pro Galerii Dračí ulička, panu Luďku Haškovi za vedení zmíněného divadelního spolku, jenž výrazně přispívá dobrému renomé školy, a panu Ondřeji Lvovi za angažování studentů do projektů v tak náročných oborech jako jsou matematika a fyzika.

Přesné vyúčtování bylo provedeno na základě daňového přiznání vypracovaného finančními poradci manželi Truhlářovými, kterým tímto děkujeme za vynikající a spolehlivou spolupráci.

V Trutnově 20. 4. 2009
Pavel Káňa, Štěpánka Ortová, Zdeněk Tlučhoř

AKTUALITY

Convid 19

v současné době je až do odvolání Děvín uzavřen

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality