VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva Nadačního fondu Gymnázia Trutnov za rok 2007

Rok 2007 byl pro činnost nadačního fondu charakterizován zvýšenou pozorností na chatu Děvín. V předchozích letech byly totiž výdaje na údržbu a investice do objektu velmi nízké a koncepce správní rady počítá s výraznějšími výdaji jednou za několik let. Nutnost zvýšené péče přineslo mimo jiné také stále větší využívání chaty studenty při školních exkurzích a výletech a také konsolidace pozice správce objektu.

Většina ostatních činností nadačního fondu v roce 2007 zapadala do dlouhodobého rámce činnosti nadačního fondu nastavených již předchozími vedeními NFGTU. Novinkou je např. osamostatnění www stránek nadačního fondu od stránek gymnázia (www.nadacnifondgtu.cz).

Typickými výdaji fondu jsou odměny studentům za vynikající studijní výsledky a reprezentaci Gymnázia Trutnov. Již tradičně nadační fond podporuje předplatné studentů do Klicperova divadla v Hradci Králové, školní sportovní reprezentace, resp. školní sportovní klub, a dále také tradiční výměny studentských skupin s partnerskými školami v zahraničí. Oproti předpokladům se nepodařilo více motivovat studenty k zapojení do nových projektů, tento cíl zůstává i pro další roky.

„Výkladní skříní“ Nadačního fondu Gymnázia Trutnov je už dlouhodobě Galerie Dračí ulička, která pořádá výstavy renomovaných autorů i studentských prací a která si získala prestižní postavení i mezi trutnovskou mimogymnaziální veřejností.

Prostředky fondu se rovněž využívají na organizační zajištění maturitních zkoušek, provoz pitného režimu, na pomoc sociálně hendikepovaným studentům a na režii fondu.

Hlavní oporou na straně příjmů jsou pravidelné dary od fyzických osob - studentů Gymnázia Trutnov, resp. jejich rodičů, případně od absolventů naší školy. Nejvýznamnějším dárcem z kategorie právnických osob je město Trutnov. Dalším zdrojem příjmů je organizace maturitních plesů, na které nadační fond spolupracuje s vedením gymnázia.

Děkujeme všem dárcům, díky kterým se daří uskutečňovat plánovanou činnost nadačního fondu, a kolegům, kteří svou aktivitou přispívají k činnosti fondu. Zvláště děkujeme panu Jaroslavu Dvorskému za práci pro Galerii Dračí ulička.

Přesné vyúčtování bylo provedeno na základě daňového přiznání vypracovaného finančními poradci manželi Truhlářovými, kterým tímto děkujeme za vynikající a spolehlivou spolupráci.

V Trutnově 28. 3. 2008
Pavel Káňa, Blanka Neubergová, Štěpánka Ortová

Hospodářský výsledek za rok 2007

Příjmy

Dary fyzických osob 142 830,00 Kč
Dary právnických osob 27 000,00 Kč
Příjmy za úkony organizace (výnos z plesu aj.) 123 130,00 Kč
Úroky140,00 Kč
Převedeno z roku 2006 205 387,00 Kč
Celkem498 487,00 Kč

Výdaje

Odměny pro studenty 49 804,00 Kč
Prospěchová stipendia12 000,00 Kč
Studentské projekty, jazykové výměny15 587,00 Kč
Sportovní aktivity studentů28 625,50 Kč
Kulturní aktivity studentů 17 500,00 Kč
Zajištění maturit 13 777,50 Kč
Sociální podpora studentů3 393,00 Kč
Školní galerie Dračí ulička 40 304,50 Kč
Správa boudy Děvín115 680,00 Kč
Náklady spojené s organizací plesů73 846,00 Kč
Pitný režim1 530,00 Kč
Režie fondu13 089,00 Kč
Celkem385 136,50 Kč
Zůstatek k 31.12. 2007
(hotovost a prostředky na bankovním účtu)
113 350,50 Kč

AKTUALITY

Convid 19

v současné době je až do odvolání Děvín uzavřen

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality