VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva za rok 2004

Rok 2004 byl rokem standardním pro činnost nadačního fondu. V tomto roce se neuskutečnily akce, které by přesahovaly rámec běžné činnosti fondu jak v oblasti příjmů, tak výdajů. Podařilo se získat plánované příjmy formou darů od fyzických osob (tj. rodiče a studenti Gymnázia Trutnov), dary fyzických osob (město Trutnov) a vlastní činností (maturitní ples). Rovněž se podařilo splnit plánované výdaje, které pokryly různorodé potřeby Gymnázia Trutnov, studentů a správy majetku nadačního fondu. Výdaje byly směřovány v souladu se statutem fondu na podporu studentských aktivit v oblasti kulturní (předplatné Klicperova divadla v Hradci Králové), v oblasti sportovní a v oblasti vzdělávací (hl. podpora tradičních výměn studentských skupin s partnerskými školami v zahraničí).

Další tradiční výdaj se týká odměn studentům za vynikající studijní výsledky a reprezentaci Gymnázia Trutnov. Prostředky fondu se rovněž využívají na organizační zajištění maturitních zkoušek, provozu pitného režimu, provozu Školní galerie Dračí ulička, na pomoc sociálně hendikepovaným studentům, na materiálové vybavení potřebné pro některé výukové činnosti v rámci gymnázia, na správu majetku fondu (bouda Děvín v Modrém dole) a na režii fondu.

K 31. 12. 2004 vlastnil fond hotovost 38 273 Kč a prostředky na bankovním účtu ve výši 104 845,07 Kč.

Příjmy v roce 2004

Dary fyzických osob – 174 612,00 Kč
Dary právnických osob – 15 000,00 Kč
Příjmy za úkony organizace (výnos z plesu aj.) – 40 147,00 Kč
Úroky – 61,75 Kč
Převedeno z roku 2003 – 86 598,02 Kč
Celkem 316 418,77 Kč

Výdaje v roce 2004

Odměny pro studenty – 26 804,00 Kč
Zajištění maturit – 30 364,00 Kč
Pitný režim – 24 310,50 Kč
Sociální podpora studentů – 2 177,00 Kč
Školní galerie Dračí ulička – 35 963,00 Kč
Studentské jazykové výměny – 11 820,00 Kč
Sportovní aktivity studentů – 11 385,00 Kč
Kulturní aktivity studentů – 19 260,00 Kč
Správa boudy Děvín – 3 404,00 Kč
Materiálové vybavení keramické dílny – 6 150,00 Kč
Vedlejší náklady (fotografie pro studenty, poplatky OSA aj.) – 5 277,70 Kč
Režie fondu – 3 725,50 Kč
Celkem 173 300,70 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2004

Příjmy 316 418,77 Kč
Výdaje 173 300,70 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2004 143 118,07 Kč

Rozvaha výdajů a příjmů na rok 2005

Příjmy

Převod z roku 2004 – 143 118,07 Kč
Dary fyzických osob – 150 000,00 Kč
Dary právnických osob – 15 000,00 Kč
Příjmy za úkony organizace – 25 000,00 Kč
Celkem (odhad) 333 100,00 Kč

Výdaje

Odměny studentům – 40 000,00 Kč
Maturity – 20 000,00 Kč
Studentské aktivity (kulturní, sportovní, stud. výměny) – 45 000,00 Kč
Sociální podpora – 5 000,00 Kč
Provoz školní galerie – 15 000,00 Kč
Investice do boudy Děvín – 55 000,00 Kč
Režie fondu, vedlejší výdaje – 10 000,00 Kč
Pitný režim – 10 000,00 Kč
Celkem (odhad) 200 000,00 Kč
Přebytek 133 100,00 Kč

Plánovaný přebytek je určen jako rezerva na další činnost fondu v následujícím roce a na případné nutné neplánované výdaje související se správou majetku fondu.

Na úplný závěr děkujeme všem dárcům, díky kterým se daří uskutečňovat plánovanou činnost nadačního fondu, a kolegům, kteří svou aktivitou přispěli k činnosti fondu (zvláště třídním učitelům a M. Bittnerové, která vede pokladnu a s tím spojenou administrativu), dále vedení Gymnázia Trutnov (panu řediteli P. Skokanovi) za inspirativní spolupráci.

Toto vyúčtování bylo provedeno na základě daňového přiznání vypracovaného finančními poradci manželi Truhlářovými, kterým tímto děkujeme za vynikající a spolehlivou spolupráci.

V Trutnově 30. 3. 2005
Jana Mašková (předsedkyně správní rady)
Zdeněk Tlučhoř (člen správní rady)

AKTUALITY

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

správa o úklidu

Mění se pravidla o předávání chaty - před odchodem ubytovatel nafotí na "chytrý" telefon apod. "kritická" místa a zašle na požadovaný email. Bez těchto fotek se nevrátí záloha. A hlavně zálohu mohu vrátit hned při vyúčtování pobytu. Zatím se to osvědčuje ke spokojenosti Vaši - okamžité vrácení zálohy i mé - zabere mi to méně času.

UMÍTE ČÍST?? TAK POKRAĆUJTE...

!! ČTĚTE !!! Při rezervaci pobytu uvádějte požadované údaje:a) statut, b)rok matury, c) počet osob, d) jméno tř.uč. JINAK BUDE REZERVACE ZRUŠENA. FAKT TO ZDRŽUJE..

všechny aktuality