STATUT FONDU

Statut Nadačního fondu Gymnázia Trutnov

Nadační fond Gymnázia Trutnov je právním pokračovatelem Nadace Gymnázia Trutnov se sídlem 541 01 Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, IČO: 60 15 37 17.

I.

Název nadačního fondu: Nadační fond Gymnázia Trutnov

II.

Sídlo nadačního fondu: 541 01 Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

III.

Zřizovatelé: Petr Just, Ing. Bohumila Jiroušová, Alena Štroblová

IV.

Účel nadačního fondu: Účelem Nadačního fondu Gymnázia Trutnov (dále jen nadační fond) je podpora:
1. v zajištění vzdělávání, sportovní přípravy, kultury a jiných neziskových činností žáků, zaměstnanců a hostů školy,
2. rozvoje duchovních hodnot a humanitních cílů žáků a zaměstnanců školy,
3. ochrany a tvorby životního prostředí ve škole a okolí,
4. modernizace výchovně-vzdělávacího procesu školy,
5. rozvoje mezinárodní spolupráce ve středním školství,
6. sociálních potřeb žáků a zaměstnanců školy.
Školou se rozumí Gymnázium Trutnov.

V.

Výše vkladu zřizovatelů: Každý ze zřizovatelů se zavazuje vložit do majetku nadačního fondu Kč 100,-, slovy jedno sto korun českých.

VI.

Orgány nadačního fondu: Orgány nadačního fondu jsou správní rada a revizor.

A/ Správní rada:
Správní rada má tři členy. Členy správní rady jsou: Mgr. Pavel Káňa – předseda, Mgr. Ladislav Šafář a Mgr. Štěpánka Šichová  – členové.

Funkční období správní rady je pro všechny členy tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Členy správní rady volí správní rada.

Za nadační fond jednají předseda a jeden člen správní rady tak, že k otisku razítka Nadační fond Gymnázia Trutnov připojí své podpisy s uvedením funkce.

O poskytnutí jednotlivého nadačního příspěvku do výše a) Kč 5000,-, slovy pět tisíc korun českých rozhoduje jeden člen správní rady, b) nad Kč 5000,-, slovy pět tisíc korun českých rozhodují dva členové správní rady.

B/ Revizor:
Revizorem nadačního fondu je Ing. Veronika Svobodová.
Funkční období revizora je čtyřleté, je volen správní radou.

VII.

Pravidlo omezující náklady: Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu je stanoveno tak, že celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nesmějí překročit 15%, slovy patnáct procent, majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

IX.

Postup jednání správní rady: Správní rada se schází minimálně dvakrát v kalendářním roce. Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje usnesením. Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Správní rada se musí sejít, pokud o to požádá její člen, nebo revizor nadačního fondu.

Správní rada vypracovává výroční zprávu a zajišťuje vedení účetnictví v předepsané formě a celkové agendy nadačního fondu.

Nově zvolená správní rada zvolí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu. Dojde-li ke změně ve správní radě nebo v osobě revizora, oznámí správní rada tuto skutečnost nadačnímu rejstříku.

X.

Postup pro jednání revizora: Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu, dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu se statutem, nadační listinou a právními předpisy ČR, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své činnosti. Revizor je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, svolávat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí ve správní radě.

XI.

Podmínky pro poskytování nadačního příspěvku: Nadační příspěvek může být poskytnut osobě, která se účastní na činnosti určené účelem nadačního fondu, nebo osobě (právnické a fyzické), která se zabývá obdobnou činností, nebo fyzické osobě, která je sociálně potřebná. Na nadační příspěvek není právní nárok.

XII.

Přechodná ustanovení: Nadační fond Gymnázia Trutnov je právním pokračovatelem Nadace Gymnázia Trutnov se sídlem 541 01 Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, IČO: 60 15 37 17.

Nadační fond Gymnázia Trutnov převzal majetek právního předchůdce, tj. Nadace Gymnázia Trutnov. Přechod proběhl bez likvidace.

XIII.

Závěrečná ustanovení: Skutečnosti, které nejsou upraveny nadační listinou nebo statutem se řídí zákonem o nadacích a nadačních fondech a ostatními právními předpisy České republiky.

Tento text je výpisem ze Statutu Nadačního fondu Gymnázia Trutnov.

NF AVAST

Čistička odpadní vody na Děvíně

Nadační fond Gymnázia Trutnov je hrdým majitelem horské chaty Děvín, kam po desetiletí jezdí studenti, absolventi a přátelé této krásné chalupy v srdci Krkonoš. Poloha Děvína je bez nadsázky úžasná, což potvrdí každý, kdo se tam někdy ocitl. Na druhou stranu je ale také zavazující, protože se jedná o místo v 1. zóně Krkonošského národního parku, které podléhá přísné ochraně. Ochrana se týká všech částí životního prostředí, které chatu obklopuje. Velmi důležitou složkou je voda, konkrétně nakládání s odpadní vodou. Není možné, aby se splašková voda pouštěla do tak jedinečné krajiny jen tak bez vyčištění. Proto bylo nutné se nad tímto problémem zamyslet a začít ho řešit. Jako jediné vhodné řešení ukázala stavba vlastní malé čistírny odpadních vod.

Zobrazit celou zprávu

AKTUALITY

Convid 19

v současné době je až do odvolání Děvín uzavřen

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality