PROJEKTY FONDU

Projekty nadace

Projekty pro podporu vzdělávacích a kulturních aktivit studentů, rovněž i pro odměňování vynikajících výkonů ve školní práci a reprezentaci Gymnázia Trutnov

Tuto oblast považuje Nadační fond Gymnázia Trutnov za své nejvlastnější pole působnosti a snaží se jí v rámci svých možností maximálně věnovat. Vzhledem k malým možnostem Gymnázia Trutnov jako státní instituce podporovat nadstandardní aktivity studentů a odměňovat jejich vynikající výkony převzal tuto roli ve spolupráci s vedením gymnázia a celým učitelským sborem právě nadační fond. Dosud se činnost v této oblasti realizuje těmito aktivitami: příspěvek na zakoupení různých forem studentských vstupenek do Klicperova divadla v Hradci Králové, nákup věcných darů pro studenty, kteří dosáhli vynikajících výsledků v různých soutěžích a olympiádách, spolupodílení se na odměnách školy dlouhodobě vynikajícím studentům při příležitosti ukončení studia, nákup knižních odměn za celoroční práci předávaných třídními učiteli, uhrazení části nákladů soustředění a kurzů, na které jsou zváni studenti díky svým vynikajícím výkonům v různých školních aktivitách.

Cílem současného vedení nadačního fondu v této oblasti je zachovat stávající šíři aktivit a posilovat podporu v oblasti trvale vynikajících studijních výsledků (odměny při příležitosti zakončení studia) a více podporovat účast studentů na různých soustředěních spjatých s jejich vynikající školní prací.

Tyto oblasti činnosti fondu nabízejí nespočetné možnosti sponzorování, kdy lze cíleně podporovat vybrané aktivity odpovídající zaměření a zájmům sponzora. Je možné využít formu patronátu nad konkrétními akcemi, vypisování stipendií pro určité oblasti (např. pro nejlepší studenty v jednotlivých oborech), podporovat vybrané kulturní akce aj. Vzhledem ke společenské povaze většiny těchto akcí se zde nabízí zajímavá forma prezentace příznivců a sponzorů nejen před studenty, ale i širší rodičovskou veřejností.

V případě Vašeho zájmu podporovat činnost nadačního fondu v těchto oblastech jakoukoliv finanční částkou i věcnými dary obraťte se, prosím, na kohokoliv z vedení nadačního fondu (Pavel Káňa, Blanka Neubergová, Štěpánka Ortová).

Projekt podpory sociálně slabých a hendikepovaných studentů nebo studentů v náhlé obtížné sociální situaci

Nadační fond si vytkl za jeden z cílů svého působení umožnit skupině různým způsobem hendikepovaných studentů účastnit se školních aktivit, které jsou často finančně a materiálově náročnější. V konkrétní podobě se jedná o příspěvky na náklady na různé školní akce, jako jsou sportovní kurzy (lyžařský, cyklistický), kulturní akce (divadelní předplatné) případně zakoupení potřebných školních pomůcek.

Náhlými obtížnými situacemi se rozumí stav, kdy se student vinou nějaké události (nejčastěji se jedná o úmrtí rodiče) ocitl bez potřebných finančních prostředků na plánované školní akce, nebo je v období, kdy ještě nejsou vyřízeny náležitosti státní sociální podpory.

Veškeré žádosti tohoto typu jsou pečlivě posuzovány radou nadačního fondu a podle skutečných potřeb se volí adekvátní podpora pro jednotlivé případy. Veškeré žádosti tohoto typu jsou pečlivě posuzovány radou nadačního fondu a podle skutečných potřeb se volí adekvátní podpora pro jednotlivé případy.

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace se prosím obracejte na předsedu nadačního fondu pana Pavla Káňu (tel. 499 840 093).

Projekt keramické dílny

Tradiční součástí výuky výtvarné výchovy na Gymnáziu Trutnov je práce s keramickou hlínou. Díky obětavosti učitelů výtvarné výchovy se podařilo vytvořit v prostorách gymnázia ve Školní ulici keramickou dílnu, která umožňuje kvalitně pracovat v této oblasti tvorby. Výsledky práce žáků a studentů se často stávají originálními dárky pro jejich blízké. Lze říci, že vedle estetických cílů plní práce v keramické dílně i nezanedbatelné sociální cíle (vytváření a upevňování mezilidských vztahů).

Nadační fond se rozhodl podpořit úsilí dotyčných učitelů v získání dalšího potřebného vybavení, aby se činnost dílny mohla zintenzívnit a rozšířit. V současné době je keramická dílna vybavena novou keramickou pecí, která umožňuje vypalování většího množství výrobků najednou.

NF AVAST

Čistička odpadní vody na Děvíně

Nadační fond Gymnázia Trutnov je hrdým majitelem horské chaty Děvín, kam po desetiletí jezdí studenti, absolventi a přátelé této krásné chalupy v srdci Krkonoš. Poloha Děvína je bez nadsázky úžasná, což potvrdí každý, kdo se tam někdy ocitl. Na druhou stranu je ale také zavazující, protože se jedná o místo v 1. zóně Krkonošského národního parku, které podléhá přísné ochraně. Ochrana se týká všech částí životního prostředí, které chatu obklopuje. Velmi důležitou složkou je voda, konkrétně nakládání s odpadní vodou. Není možné, aby se splašková voda pouštěla do tak jedinečné krajiny jen tak bez vyčištění. Proto bylo nutné se nad tímto problémem zamyslet a začít ho řešit. Jako jediné vhodné řešení ukázala stavba vlastní malé čistírny odpadních vod.

Zobrazit celou zprávu

AKTUALITY

Convid 19

Do odvolání se na Děvíně neubytovává.

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality